พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ร่วมต้านยาเสพติด เน้นเศรษฐกิจพอเพียง  คุณภาพชีวิตและการศึกษา    ธรรมาภิบาลและประชาชนมีส่วนร่วม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/06/2558
วันนี้
74
เมื่อวานนี้
105
เดือนนี้
1,045
เดือนที่แล้ว
2,003
ปีนี้
6,617
ปีที่แล้ว
17,293
ทั้งหมด
58,181
ไอพี ของคุณ
100.26.179.251
ลำดับรายการวันที่
1คูมือสําหรับประชาชน : การสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากร 1 ต.ค. 2561
2คู่มือสําหรับประชาชน : การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบํานาญของข้าราชการส่วนท้1 ต.ค. 2561
3คู่มือสําหรับประชาชน : การขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและ บ1 ต.ค. 2561
4คู่มือสําหรับประชาชน : การขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์1 ต.ค. 2561
5คู่มือสําหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย1 ต.ค. 2561
6คู่มือสําหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ1 ต.ค. 2561
7คู่มือสําหรับประชาชน: การรับชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน1 ต.ค. 2561
8คู่มือสําหรับประชาชน: การรับชําระภาษีป้าย1 ต.ค. 2561
9คู่มือสําหรับประชาชน: การรับชําระภาษีบํารุงท้องที่1 ต.ค. 2561
10คู่มือสําหรับประชาชน: การร้องเรียน/ร้องทุกข์1 ต.ค. 2561
11คู่มือสําหรับประชาชน: การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ1 ต.ค. 2561
12การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผ1 ต.ค. 2561
13การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผ1 ต.ค. 2561
14การจดทะเบียนพาณิช์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู1 ต.ค. 2561
15การจดทะเบียนพาณิชย (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผ1 ต.ค. 2561
16การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม๋) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบี1 ต.ค. 2561
17การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ1 ต.ค. 2561
18การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 211 ต.ค. 2561
19การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 211 ต.ค. 2561
20การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์1 ต.ค. 2561

12  >> >|