พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ร่วมต้านยาเสพติด เน้นเศรษฐกิจพอเพียง  คุณภาพชีวิตและการศึกษา    ธรรมาภิบาลและประชาชนมีส่วนร่วม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/06/2558
วันนี้
18
เมื่อวานนี้
102
เดือนนี้
1,601
เดือนที่แล้ว
3,064
ปีนี้
21,953
ปีที่แล้ว
17,293
ทั้งหมด
73,517
ไอพี ของคุณ
35.173.35.159
ลำดับรายการวันที่
1การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ1 ต.ค. 2561
2การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตาราง1 ต.ค. 2561
3การขอใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ1 ต.ค. 2561
4การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ1 ต.ค. 2561
5การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน1 ต.ค. 2561
6การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์1 ต.ค. 2561
7การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 211 ต.ค. 2561
8การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 211 ต.ค. 2561
9การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ1 ต.ค. 2561
10การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม๋) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบี1 ต.ค. 2561
11การจดทะเบียนพาณิชย (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผ1 ต.ค. 2561
12การจดทะเบียนพาณิช์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู1 ต.ค. 2561
13การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผ1 ต.ค. 2561
14การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผ1 ต.ค. 2561
15คู่มือสําหรับประชาชน: การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ1 ต.ค. 2561
16คู่มือสําหรับประชาชน: การร้องเรียน/ร้องทุกข์1 ต.ค. 2561
17คู่มือสําหรับประชาชน: การรับชําระภาษีบํารุงท้องที่1 ต.ค. 2561
18คู่มือสําหรับประชาชน: การรับชําระภาษีป้าย1 ต.ค. 2561
19คู่มือสําหรับประชาชน: การรับชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน1 ต.ค. 2561
20คู่มือสําหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ1 ต.ค. 2561

12  >> >|