พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ร่วมต้านยาเสพติด เน้นเศรษฐกิจพอเพียง  คุณภาพชีวิตและการศึกษา    ธรรมาภิบาลและประชาชนมีส่วนร่วม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/06/2558
วันนี้
51
เมื่อวานนี้
35
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,056
ปีนี้
17,851
ปีที่แล้ว
29,972
ทั้งหมด
99,387
ไอพี ของคุณ
3.238.24.209
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
  1. ประวัติความเป็นมา

          ตำบลม่อนจอง  ได้แยกออกจากตำบลแม่ตื่นเมื่อปี  พ.ศ. 2525  โดยใช้ลำน้ำแม่ตื่นเป็นแนวแบ่งเขตการปกครอง  ทิศตะวันตกติดกับตำบลแม่ตื่น  ทิศเหนือติดกับตำบลยางเปียง   ทิศตะวันออกติดกับตำบลบ้านนา  อำเภอสามเงา  จังหวัดตาก  ทิศใต้ติดกับตำบลแม่ตื่น  อำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก   มีหมู่บ้านในเขตการปกครอง  จำนวน   9  หมู่บ้าน  2,153   ครัวเรือน   ประชากรทั้งสิ้น  5,756   คน  ประกอบไปด้วย   3  ชนเผ่า  คือ  ชนพื้นเมือง    เผ่าลาหู่   (มูเซอดำ)  และกะเหรี่ยง   ราษฎรร้อยละ  80  ประกอบอาชีพทำการเกษตรและปศุสัตว์เป็นหลัก   โดยประชาชนนับถือศาสนาพุทธ    คริสต์  และนับถือผีจำนวนมากน้อยเรียงตามลำดับ

 

  1. สภาพทั่วไป

            2.1 ลักษณะที่ตั้ง

                 -    ตำบลม่อนจอง   ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากที่ว่าการอำเภออมก๋อย   76 กิโลเมตรและห่างจากจังหวัดเชียงใหม่  290   กิโลเมตร  มีทางหลวงชนบท  หมายเลข 1099  เป็นเส้นทางหลักซึ่งสิ้นสุดที่บ้านใหม่ หมู่ 2 ตำบลแม่ตื่น ต่อจากนั้นจะเป็นถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่เชื่อมต่อเข้าไปในหมู่บ้านและเป็นถนนดินลูกรังเชื่อมต่อไปยังหมู่บ้านต่างๆ  ที่ตั้งอยู่บนภูเขา    สภาพเส้นทางคดเคี้ยวขึ้น  ลง  ตามไหล่เขา หากต้องเดินทางไปอำเภอต้องใช้เวลาเดินทาง  1   ชั่วโมง   30  นาที  และใช้เวลาเดินทางเข้าถึงศาลากลางจังหวัด  5  ชั่วโมง  รวมเวลาไป – กลับ  10  ชั่วโมง

            2.2 เนื้อที่

ตำบลม่อนจอง มีเนื้อที่โดยประมาณ 145,640 ไร่ หรือประมาณ 233.025 ตารางกิโลเมตร

  • อาณาเขตติดต่อ

                   ทิศเหนือ             ติดกับ ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

                   ทิศตะวันออก       ติดกับ ตำบลบ้านนา   อำเภอสามเงา   จังหวัดตาก

                   ทิศใต้               ติดกับ  ตำบลแม่ตื่น  อำเภอแม่ระมาด   จังหวัดตาก

                   ทิศตะวันตก         ติดกับ  ตำบลแม่ตื่น   อำเภออมก๋อย   จังหวัดเชียงใหม่

2.4        ลักษณะภูมิประเทศ

              สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทั้งป่าไม้และสัตว์ป่าอีกแห่งหนึ่งของประเทศ   มีลำน้ำแม่ตื่นเป็นแม่น้ำสายหลักไหลผ่านเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตำบลแม่ตื่นและตำบลม่อนจอง 

 

2.5  ลักษณะภูมิอากาศ

เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าและภูเขาสูง   อยู่ในร่องมรสุมตะวันตกเฉียงใต้        จากทะเล

อันดามันทำให้มีลักษณะภูมิอากาศดังต่อไปนี้

                    -ฤดูร้อน          เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม – พฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 25-38 องศาเซลเซียส

-ฤดูฝน            เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน – กันยายน  จำนวนวันที่ฝนตกประมาณ 78 วัน

 ปริมาณน้ำฝนตลอดปี 929.8 มิลลิเมตร  

-ฤดูหนาว         เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์   มีอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 4 - 8 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 15 - 20  องศาเซลเซียส

 

            2.6 ทรัพยากรธรรมชาติ

                  - ทรัพยากรดิน สภาพดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย

                     - ทรัพยากรน้ำ มีแม่น้ำสำคัญ 1 สาย ได้แก่ แม่น้ำแม่ตื่น และมีลำห้วยสาขา  10  สาขา ได้แก่

                        ห้วยปิสะหลง   ห้วยสะบ้า   ห้วยหมี  ห้วยน้ำขาว   ห้วยนา   ห้วยตาด  ห้วยหละ  ห้วยปูลิง

                        ห้วยไม้หกและห้วยน้ำดั้น

                   - ทรัพยากรป่าไม้ พื้นที่ป่าไม้    ได้แก่   พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอมก๋อย    มีพื้นที่ทั้งหมด

                        1,059,860    ไร่  และพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า   พื้นที่ทั้งหมด   …377,640….   ไร่