พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ร่วมต้านยาเสพติด เน้นเศรษฐกิจพอเพียง  คุณภาพชีวิตและการศึกษา    ธรรมาภิบาลและประชาชนมีส่วนร่วม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/06/2558
วันนี้
62
เมื่อวานนี้
116
เดือนนี้
2,476
เดือนที่แล้ว
2,511
ปีนี้
23,630
ปีที่แล้ว
32,964
ทั้งหมด
138,130
ไอพี ของคุณ
34.204.181.91
1
โครงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 ,องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง,monjong.go.th

โครงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง จัดการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของชุมชน ระดมร่วมความคิดเห็น นำสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2567-2571) ให้ทุกภาคส่วนได้มาร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับประโยชน์ ซึ่งการเสนอปัญหาความต้องการต่าง ๆ ในการจัดทำแผนงานโครงการ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของอบต.สนับสนุนชี้แจง เพื่อเป็นข้อมูล บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นของอบต.ม่อนจอง ซึ่งเป็นกระบวนการแปลงยุทธศาสตร์ การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ และใช้เป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป อีกทั้งยังใช้เป็นแนวทางการดำเนินงาน และใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง ระหว่างวันที่ 10-27 มีนาคม 2566

29 มีนาคม 2566

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้วัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่  เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของชาติ เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในหน่วยงาน สร้างวินัย รู้หน้าที่ ความรับผิดชอบ สละเวลาร่วมกิจกรรม และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทยไว้สืบไป นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในองค์กรพบปะแลกเปลี่ยน แจ้งข้อราชการ ก่อนเริ่มการปฏิบัติงาน ซึ่งได้ปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์   กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ นำโดยนายมนตรี บัวเกตุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง และข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ บุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง เข้าแถวเคารพธงชาติ      สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณตน ทุกวันจันทร์

"ข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่า"

ข้อ ๑. ข้าพเจ้าจะจงรักษ์ภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตาม ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ

ข้อ ๒. ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน

ข้อ ๓. ข้าพเจ้าจะยึดมั่น ตามหลักธรรมมาภิบาล และศีลธรรมอันดี

ข้อ ๔. ข้าพเจ้าจะยึดมั่น ปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 

13 มีนาคม 2566

ติดตามโครงการจัดสภาพแวดล้อมผู้อยู่อาศัยคนพิการผู้สูงอายุผุ้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง,องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง,monjong.go.th

นายมนตรี บัวเกตุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง มอบหมายให้เจ้าที่ติดตามโครงการจัดสภาพแวดล้อมผู้อยู่อาศัยคนพิการผู้สูงอายุผุ้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง หมู่ที่ 3 บ้านห้วยปูลิง

22 กุมภาพันธ์ 2566

อบต.ม่อนจองได้พ่นละอองฝอยเพื่อลดฝุ่นละอองในอากาศ  (PM2.5) ,องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง,monjong.go.th
20 กุมภาพันธ์ 2566

ภารกิจนำรถน้ำออกป้องกันเหตุดับไฟหลุมขยะ,องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง,monjong.go.th
20 กุมภาพันธ์ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจองออกปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับ ชาวบ้านบ้านห้วยไม้หก หมู่ที 6 ในภารกิจดับไฟป่าช,องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง,monjong.go.th

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.25 น. นายชูชาติ อมรวิมาน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจองออกปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับ ชาวบ้านบ้านห้วยไม้หก หมู่ที 6 ในภารกิจดับไฟป่าชุมชน และสามารถควบคุมเพลิงได้สำเร็จ

17 กุมภาพันธ์ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจองร่วมกับ ชาวบ้านม.6 ร่วมกันทำแนวกันไฟ,องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง,monjong.go.th
15 กุมภาพันธ์ 2566

ภารกิจนำรถน้ำออกป้องกันเหตุดับไฟหลุมขยะบ้านโห้งกู่ขาว ,องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง,monjong.go.th

คืนวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 21.30 น. นายมนตรี บัวเกตุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจองออกปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับ เจ้าหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจองในภารกิจนำรถน้ำออกป้องกันเหตุดับไฟหลุมขยะบ้านโห้งกู่ขาวและสามารถควบคุมเพลิงได้สำเร็จ

15 กุมภาพันธ์ 2566

การเตรียมพร้อมรับมือไฟป่า,องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง,monjong.go.th
03 กุมภาพันธ์ 2566

กิจกรรมกีฬาผู้สูงอายุตำบลม่อนจอง,องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง,monjong.go.th
19 มกราคม 2566

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ2566,องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง,monjong.go.th
14 มกราคม 2566

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ,องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง,monjong.go.th

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 นายมนตรี บัวเกตุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ความร่วมมือการสนับสนุนและขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่อำเภออมก๋อยระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่อำเภออมก๋อย ในการพัฒนาพื้นที่สูงและการขยายเครือข่ายโครงการหลวง ณ หอประชุมอำเภออมก๋อย

06 ธันวาคม 2565

กิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด,องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง,monjong.go.th
05 ธันวาคม 2565

กิจกรรมฟุตบอล สานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในภาครัฐของตำบลแม่ตื่น-ม่อนจอง,องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง,monjong.go.th
28 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อม,องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง,monjong.go.th
11 พฤศจิกายน 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 8  (113 รายการ)