พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ร่วมต้านยาเสพติด เน้นเศรษฐกิจพอเพียง  คุณภาพชีวิตและการศึกษา    ธรรมาภิบาลและประชาชนมีส่วนร่วม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/06/2558
วันนี้
56
เมื่อวานนี้
116
เดือนนี้
2,476
เดือนที่แล้ว
2,511
ปีนี้
23,630
ปีที่แล้ว
32,964
ทั้งหมด
138,130
ไอพี ของคุณ
34.204.181.91
ลำดับรายการวันที่
1ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค7 เม.ย. 2565
2ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ7 เม.ย. 2565
3กฎกระทรวงการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป7 เม.ย. 2565
4เรื่องแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาของอปท. (พ.ศ. 2566-2570)4 เม.ย. 2565
5แนวทางการปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับแก้ไขปรับปรุงใหม่) 1 เม.ย. 2565
6คู่มือระบียบกฏหมาย กองสาธารณสุข เพิ่มเติม1 เม.ย. 2565
7ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง เรื่อง นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี 28 ก.พ. 2565
8ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 25415 ก.พ. 2565
9 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ อบต.ม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียง28 ม.ค. 2565
10ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเ27 ม.ค. 2565
11ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2520 ม.ค. 2565
12กฏกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง พ.ศ.256321 ธ.ค. 2564
13คู่มือระบียบกฏหมาย กองสาธารณสุข23 พ.ย. 2564
14ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 254718 พ.ย. 2564
15พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.256025 ต.ค. 2564
16ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ของอปท พ.ศ.25626 ต.ค. 2564
17ประกาศใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น22 ก.ย. 2564
18ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้11 ส.ค. 2564
19พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 23 ก.ค. 2564
20ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2523 มิ.ย. 2564

1 2   >>  >|