พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ร่วมต้านยาเสพติด เน้นเศรษฐกิจพอเพียง  คุณภาพชีวิตและการศึกษา    ธรรมาภิบาลและประชาชนมีส่วนร่วม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/06/2558
วันนี้
64
เมื่อวานนี้
116
เดือนนี้
2,476
เดือนที่แล้ว
2,511
ปีนี้
23,630
ปีที่แล้ว
32,964
ทั้งหมด
138,130
ไอพี ของคุณ
34.204.181.91
ลำดับรายการวันที่
1คู่มือประชาชน การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปรง รื้อถอนอาคาร ต่อเติมอาคาร ปี พ.ศ. 256516 ม.ค. 2566
2คู่มือสําหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ4 ม.ค. 2565
3คู่มือสําหรับประชาชน : การขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์12 ต.ค. 2564
4คู่มือสําหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย21 พ.ค. 2564
5การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ1 ต.ค. 2561
6การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตาราง1 ต.ค. 2561
7การขอใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ1 ต.ค. 2561
8การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ1 ต.ค. 2561
9การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน1 ต.ค. 2561
10การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์1 ต.ค. 2561
11การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 211 ต.ค. 2561
12การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 211 ต.ค. 2561
13การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ1 ต.ค. 2561
14การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม๋) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบี1 ต.ค. 2561
15การจดทะเบียนพาณิชย (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผ1 ต.ค. 2561
16การจดทะเบียนพาณิช์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู1 ต.ค. 2561
17การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผ1 ต.ค. 2561
18การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผ1 ต.ค. 2561
19คู่มือสําหรับประชาชน: การร้องเรียน/ร้องทุกข์1 ต.ค. 2561
20คู่มือสําหรับประชาชน: การรับชําระภาษีบํารุงท้องที่1 ต.ค. 2561

1 2   >>  >|