พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ร่วมต้านยาเสพติด เน้นเศรษฐกิจพอเพียง  คุณภาพชีวิตและการศึกษา    ธรรมาภิบาลและประชาชนมีส่วนร่วม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์







คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/06/2558
วันนี้
60
เมื่อวานนี้
79
เดือนนี้
2,646
เดือนที่แล้ว
2,509
ปีนี้
13,355
ปีที่แล้ว
32,964
ทั้งหมด
127,855
ไอพี ของคุณ
34.229.131.158
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
  1. ประวัติความเป็นมา

          ตำบลม่อนจอง  ได้แยกออกจากตำบลแม่ตื่นเมื่อปี  พ.ศ. 2525  โดยใช้ลำน้ำแม่ตื่นเป็นแนวแบ่งเขตการปกครอง  ทิศตะวันตกติดกับตำบลแม่ตื่น  ทิศเหนือติดกับตำบลยางเปียง   ทิศตะวันออกติดกับตำบลบ้านนา  อำเภอสามเงา  จังหวัดตาก  ทิศใต้ติดกับตำบลแม่ตื่น  อำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก   มีหมู่บ้านในเขตการปกครอง  จำนวน   9  หมู่บ้าน  2,153   ครัวเรือน   ประชากรทั้งสิ้น  5,756   คน  ประกอบไปด้วย   3  ชนเผ่า  คือ  ชนพื้นเมือง    เผ่าลาหู่   (มูเซอดำ)  และกะเหรี่ยง   ราษฎรร้อยละ  80  ประกอบอาชีพทำการเกษตรและปศุสัตว์เป็นหลัก   โดยประชาชนนับถือศาสนาพุทธ    คริสต์  และนับถือผีจำนวนมากน้อยเรียงตามลำดับ

 

  1. สภาพทั่วไป

            2.1 ลักษณะที่ตั้ง

                 -    ตำบลม่อนจอง   ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากที่ว่าการอำเภออมก๋อย   76 กิโลเมตรและห่างจากจังหวัดเชียงใหม่  290   กิโลเมตร  มีทางหลวงชนบท  หมายเลข 1099  เป็นเส้นทางหลักซึ่งสิ้นสุดที่บ้านใหม่ หมู่ 2 ตำบลแม่ตื่น ต่อจากนั้นจะเป็นถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่เชื่อมต่อเข้าไปในหมู่บ้านและเป็นถนนดินลูกรังเชื่อมต่อไปยังหมู่บ้านต่างๆ  ที่ตั้งอยู่บนภูเขา    สภาพเส้นทางคดเคี้ยวขึ้น  ลง  ตามไหล่เขา หากต้องเดินทางไปอำเภอต้องใช้เวลาเดินทาง  1   ชั่วโมง   30  นาที  และใช้เวลาเดินทางเข้าถึงศาลากลางจังหวัด  5  ชั่วโมง  รวมเวลาไป – กลับ  10  ชั่วโมง

            2.2 เนื้อที่

ตำบลม่อนจอง มีเนื้อที่โดยประมาณ 145,640 ไร่ หรือประมาณ 233.025 ตารางกิโลเมตร

  • อาณาเขตติดต่อ

                   ทิศเหนือ             ติดกับ ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

                   ทิศตะวันออก       ติดกับ ตำบลบ้านนา   อำเภอสามเงา   จังหวัดตาก

                   ทิศใต้               ติดกับ  ตำบลแม่ตื่น  อำเภอแม่ระมาด   จังหวัดตาก

                   ทิศตะวันตก         ติดกับ  ตำบลแม่ตื่น   อำเภออมก๋อย   จังหวัดเชียงใหม่

2.4        ลักษณะภูมิประเทศ

              สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทั้งป่าไม้และสัตว์ป่าอีกแห่งหนึ่งของประเทศ   มีลำน้ำแม่ตื่นเป็นแม่น้ำสายหลักไหลผ่านเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตำบลแม่ตื่นและตำบลม่อนจอง 

 

2.5  ลักษณะภูมิอากาศ

เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าและภูเขาสูง   อยู่ในร่องมรสุมตะวันตกเฉียงใต้        จากทะเล

อันดามันทำให้มีลักษณะภูมิอากาศดังต่อไปนี้

                    -ฤดูร้อน          เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม – พฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 25-38 องศาเซลเซียส

-ฤดูฝน            เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน – กันยายน  จำนวนวันที่ฝนตกประมาณ 78 วัน

 ปริมาณน้ำฝนตลอดปี 929.8 มิลลิเมตร  

-ฤดูหนาว         เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์   มีอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 4 - 8 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 15 - 20  องศาเซลเซียส

 

            2.6 ทรัพยากรธรรมชาติ

                  - ทรัพยากรดิน สภาพดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย

                     - ทรัพยากรน้ำ มีแม่น้ำสำคัญ 1 สาย ได้แก่ แม่น้ำแม่ตื่น และมีลำห้วยสาขา  10  สาขา ได้แก่

                        ห้วยปิสะหลง   ห้วยสะบ้า   ห้วยหมี  ห้วยน้ำขาว   ห้วยนา   ห้วยตาด  ห้วยหละ  ห้วยปูลิง

                        ห้วยไม้หกและห้วยน้ำดั้น

                   - ทรัพยากรป่าไม้ พื้นที่ป่าไม้    ได้แก่   พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอมก๋อย    มีพื้นที่ทั้งหมด

                        1,059,860    ไร่  และพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า   พื้นที่ทั้งหมด   …377,640….   ไร่