พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ร่วมต้านยาเสพติด เน้นเศรษฐกิจพอเพียง  คุณภาพชีวิตและการศึกษา    ธรรมาภิบาลและประชาชนมีส่วนร่วม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/06/2558
วันนี้
41
เมื่อวานนี้
87
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
3,083
ปีนี้
30,003
ปีที่แล้ว
32,964
ทั้งหมด
144,503
ไอพี ของคุณ
3.238.180.174
วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง  ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้

 

 

“ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ร่วมต้านยาเสพติด เน้นเศรษฐกิจพอเพียง  คุณภาพชีวิตและการศึกษา    ธรรมาภิบาลและประชาชนมีส่วนร่วม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ”

 

 

พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง

 

 

 1. เร่งรัดพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างทั่วถึง
 2. ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง
 3. มุ่งเน้นการศึกษา ซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาในทุกๆด้าน
 4. จัดให้มีและบำรุงรักษาเส้นทางการคมนาคมให้สะดวกและปลอดภัย
 5. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐานตามความต้องการของประชาชน
 6. ส่งเสริมและสนับสนุนในการประกอบอาชีพของราษฎรรวมถึงพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
 7. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง
 8. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นให้ดีขึ้นรวมไปถึงผู้สูงอายุและผู้พิการในท้องถิ่นด้วย
 9. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์
 10. ส่งเสริมและพัฒนาสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้ามาช่วยกันพัฒนาท้องถิ่น
 11. จัดให้มีการอบรมให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ในเรื่องยาเสพติด