พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ร่วมต้านยาเสพติด เน้นเศรษฐกิจพอเพียง  คุณภาพชีวิตและการศึกษา    ธรรมาภิบาลและประชาชนมีส่วนร่วม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/06/2558
วันนี้
27
เมื่อวานนี้
41
เดือนนี้
524
เดือนที่แล้ว
1,126
ปีนี้
9,369
ปีที่แล้ว
8,384
ทั้งหมด
31,284
ไอพี ของคุณ
18.208.159.25
-:- ประกาศองคการบริหารสวนตําบลมอนจอง เรื่อง อนุมัติใชขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2 
-:- แบบสำรวจสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2 
-:- การจัดพิธีบำเพ็ญกุศล และกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุ 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง เรื่อง คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลม่อนจอง 
-:- คู่่มือสำหรับประชาชนอบต.ม่อนจอง 
-:- ประกาศองคการบริหารสวนตําบลมอนจอง เรื่อง คูมืองานบริการประชาชน 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจองแผนrพัฒนาสามปี (2560-2562) 
-:- ประชาสัมพันธ์เสนอโครงการด้านสุขภาพเพื่อรับการพิจารณาขอรับงบประมาณในการจัดทำโครงการของกองทุนหลักประกั 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง เรื่อง อนุมัติใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ.256 
-:- ขอเชิญร่วมพิธีตักบาตรทั่วประเทศ 5 ธ.ค. ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด 

การแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภออมก๋อย 
“โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 "
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจองจัดกิจกรรมท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ร่วมกับประชาชนและนักเรียนบ้านห้วยไม้หก
กิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้บริหารงาน พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภาร
โครงการอบรมเยาวชนรักษ์ป่าประชารวมใจ ครั้งที่ 2
กิจกรรมโครงการบริหารจัดการขยะตำบลม่อนจอง ประจำปี 2560

โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ
โครงการวันผู้สูงอายุและประเพณีปี๋ใหม่เมือง
กิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้บริหารงาน พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานทั่วไป นักเรียนและนักศึกษาเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจองร่วมกับสภาวัฒนธรรม ร่วมกันตานก๋วยสลากกะภัต ณ วัดสถิตบุญวาส
วันที่ 24 ตุลาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจองร่วมกับสภาวัฒนธรรม ร่วมกันตานก๋วยสลากกะภัต ณ วัดจอมหมอก
วันที่ 23 ตุลาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจองจัดกิจกรรมพิธีบำเพ็ญและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(วันปิยมหาราช) ณ สนามโรงเรียนตรีมิตรวิทยา โดยมีหน่วยงานราชการประชาในพื้นที่ตำบลม่อนจองและตำบลแม่ตื่น หน


วิวสวนกะหล่ำมูเซอ
พร้อมแล้วกับการเที่ยวชมท้องทุ่งม่อนจอง
ศูนย์เรียนรู้ป่าไม้และสัตว์ป่า
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร